Przedstawienie wniosku o powołanie asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.7.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lipca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 685/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 lipca 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:

przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Magdaleny Ditmer do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.

UZASADNIENIE

I

W dniu 27 maja 2022 r. Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku przekazał za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowej Radzie Sądownictwa wniosek Pani Magdaleny Ditmer - asesora sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych, przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: "ustawa o KRS").

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu 11 lipca 2022 r. przeanalizował zgromadzone w sprawie materiały, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska. Zespół postanowił jednogłośnie rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Magdaleny Ditmer do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.

W uzasadnieniu zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że za rekomendowaniem kandydatury Pani Magdaleny Ditmer przemawiały (ocenione łącznie): oceny uzyskane na dyplomie ukończenia studiów wyższych i z egzaminu sędziowskiego; dotychczas zdobyte doświadczenie zawodowe; wyniki jakościowe i liczbowe orzecznictwa, szeroka wiedza prawnicza, potwierdzona oceną kwalifikacyjną, i jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

III

1. Kraj owa Rada Sądownictwa stwierdziła, że Pani Magdalena Ditmer spełnia wymagania,

określone w art. 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.).

Rada, podejmując niniejszą uchwałę, kierowała się kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, i uwzględniła ocenę kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty, a także miała na uwadze opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, uznała, że przedstawi Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Magdaleny Ditmer do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.

2. Pani Magdalena Ditmer urodziła się 27 lutego 1990 r. w Sosnowcu. W 2014 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z oceną celującą, uzyskując tytuł magistra. Uzyskała tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku akademickim 2013/2014. W 2016 r. ukończyła aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. W 2018 r. ukończyła aplikację sędziowską i złożyła egzamin sędziowski z wynikiem 319,5 pkt. (na 330 pkt. możliwych do zdobycia). Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2019 r. została mianowana do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Tychach. Orzekała w VI Wydziale Gospodarczym. Od 1 stycznia 2022 r. została przeniesiona (na swój wniosek) przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. Powierzone czynności orzecznicze wykonuje w V Wydziale Gospodarczym tego Sądu. Podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach zawodowych.

3. Ocenę kwalifikacji Pani Magdaleny Ditmer sporządził Pan Maciej Plaskacz - sędzia wizytator ds. cywilnych i gospodarczych Sądu Okręgowego w Toruniu. Sędzia wizytator wskazał, że Pani Magdalena Ditmer jest doskonale przygotowana do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego. Świadczy o tym, w szczególności, bardzo wysoka sprawność prowadzonych postępowań o zróżnicowanym przedmiocie, wysoki poziom wydawanych zarządzeń i postanowień, umiejętność prowadzenia postępowań złożonych i nietypowych, bardzo dobra znajomość materiału procesowego i stanu sprawy (większość wyroków została ogłoszona bezpośrednio po przeprowadzeniu rozprawy). Na podkreślenie zasługuje także bardzo dobra stabilność orzecznictwa (66,66% w 2020 r. i 70,83% w 2021 r. oraz brak spraw uchylonych), bardzo wysoki wskaźnik opanowania wpływu (w 2020 r. - 171 %, w 2021 r. - 320%) oraz terminowość w sporządzaniu uzasadnień, z których tylko nieliczne zostały sporządzone z niewielkim, kilkudniowym i zawsze usprawiedliwionym przekroczeniem terminu. Powyższa - niezwykle pozytywna ocena Pani asesor znajduje odzwierciedlenie w opiniach służbowych Prezesa Sądu Rejonowego w Tychach oraz Przewodniczącego VI Wydziału Gospodarczego tego Sądu.

4. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku na posiedzeniu 24 maja 2022 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pani Magdaleny Ditmer, oddając 12 głosów "za".

5. Pani Magdalena Ditmer posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe na stanowisku orzeczniczym. Wyższe studia prawnicze ukończyła z oceną celującą, uzyskała 319,5 pkt. z egzaminu sędziowskiego. Z oceny kwalifikacyjnej wynika, że prezentuje wysoki poziom wiedzy prawniczej i umiejętność stosowania jej w praktyce. Wykonuje swoje czynności służbowe rzetelnie i z dużym zaangażowaniem.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Magdaleny Ditmer do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności doświadczenie zawodowe, treść oceny kwalifikacyjnej, a także jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa 14 lipca 2022 r. za podjęciem niniejszej uchwały oddano 20 głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Mając na uwadze wynik głosowania. Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).