Przedstawienie wniosku o powołanie asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.7.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lipca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 684/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 lipca 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Marcina Misia do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Pólnoc w Gdańsku.

UZASADNIENIE

I

W dniu 27 maja 2022 r. Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku przekazał za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowej Radzie Sądownictwa wniosek Pana Marcina Misia - asesora sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych, przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: "ustawa o KRS").

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu 11 lipca 2022 r. przeanalizował zgromadzone w sprawie materiały, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska. Zespół postanowił jednogłośnie rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Marcina Misia do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.

W uzasadnieniu zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że za rekomendowaniem kandydatury Pana Marcina Misia przemawiały (ocenione łącznie): oceny uzyskane na dyplomie ukończenia studiów wyższych i z egzaminu sędziowskiego; dotychczas zdobyte doświadczenie zawodowe; wyniki jakościowe i liczbowe orzecznictwa, szeroka wiedza prawnicza, potwierdzona oceną kwalifikacyjną, i jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że Pan Marcin Miś spełnia wymagania, określone w art. 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.).

Rada, podejmując niniejszą uchwałę, kierowała się kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, i uwzględniła ocenę kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty, a także miała na uwadze opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, uznała, że przedstawi Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Marcina Misia do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.

2. Pan Marcin Miś urodził się 6 kwietnia 1990 r. w Lublinie. W 2014 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W 2016 r. ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, uzyskując 46,5 pkt. W 2018 r. ukończył aplikację sędziowską i złożył egzamin sędziowski, uzyskując 290 pkt. Od 1 marca do 30 listopada 2019 r. wykonywał powierzone obowiązki orzecznicze jako asesor sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, w I Wydziale Cywilnym a od 1 grudnia 2019 r. wykonuje powierzone obowiązki w XIV Wydziale Cywilnym. Podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach.

3. Ocenę kwalifikacji Pana Marcina Misia sporządziła Pani Barbara Jankowska-Kocon - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Sędzia wizytator wskazała, że Pana asesora cechuje rzetelność, pracowitość oraz dokładność. Wpływ spraw do referatu został w 2020 r. opanowany, w 2021 r. nie został opanowany, ale w niewielkim stopniu - wpłynęło 450 spraw, 444 sprawy zostały załatwione. W 2020 r. i 2021 r. wszystkie uzasadnienia (łącznie 208) zostały sporządzone w terminie. W sprawach z kategorii "C" opiniowany wydał w omawianym okresie 608 orzeczeń co do istoty sprawy. Stabilność orzecznictwa jest na bardzo dobrym poziomie - żadne orzeczenie nie zostało uchylone, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania, jedynie 10 orzeczeń zostało zmienionych. Sprawy rozpoznawane przez opiniowanego należały do wszystkich kategorii spraw rozpoznawanych w Wydziale, dotyczyły różnorodnych roszczeń i nie odbiegały rodzajem i stopniem trudności od spraw przydzielonych w innych referatach. Czynności podejmowane były sprawnie i bez zwłoki, rozprawy były przygotowane właściwie, odpowiednie do stanu sprawy, nie zdarzały się sytuacje bezcelowego wyznaczania rozpraw. Postępowanie dowodowe było prowadzone sprawnie, dokładnie i wyczerpująco. Wyroki, postanowienia i zarządzenia były poprawne konstrukcyjnie i odpowiadały przewidzianym dla nich wymogom. Uzasadnienia orzeczeń odpowiadały wymaganiom ustawowym, sporządzone były starannie, prezentowały wysoki poziom merytoryczny i stylistyczny. Dokonując lustracji spraw rozpoznawanych przez opiniowanego nie stwierdzono żadnych uchybień, które miałyby negatywny wpływ na ocenę całokształtu jego dorobku. Ta pozytywna ocena zarówno pracy, jak i cech osobowości Pana asesora znalazła potwierdzenie w opinii służbowej Wiceprezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Powyższe względy pozwalają, w ocenie sędzi wizytator, na stwierdzenie, że Pan Marcin Miś zasługuje na powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

4. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku na posiedzeniu 24 maja 2022 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pana Marcina Misia, oddając 12 głosów "za".

5. Pan Marcin Miś posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe na stanowisku orzeczniczym. Wyższe studia prawnicze ukończył z oceną bardzo dobrą, uzyskał 290 pkt. z egzaminu sędziowskiego. Z oceny kwalifikacyjnej wynika, że prezentuje wysoki poziom wiedzy prawniczej i umiejętność stosowania jej w praktyce. Wykonuje swoje czynności służbowe rzetelnie i z dużym zaangażowaniem.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Marcina Misia do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku zadecydował całokształt okoliczności sprawy,

a w szczególności doświadczenie zawodowe, treść oceny kwalifikacyjnej, a także jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa 14 lipca 2022 r. za podjęciem niniejszej uchwały oddano 19 głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 87' k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).