Przedstawienie wniosku o powołanie asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.7.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lipca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 683/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 lipca 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Przemysława Makuły do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.

UZASADNIENIE

I

W dniu 27 maja 2022 r. Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku przekazał za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowej Radzie Sądownictwa wniosek Pana Przemysława Makuły - asesora sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych, przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: "ustawa o KRS").

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu 11 lipca 2022 r. przeanalizował zgromadzone w sprawie materiały, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska. Zespół postanowił jednogłośnie rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Przemysława Makuły do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.

W uzasadnieniu zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że za rekomendowaniem kandydatury Pana Przemysława Makuły przemawiały (ocenione łącznie): oceny uzyskane na dyplomie ukończenia studiów wyższych i z egzaminu sędziowskiego; dotychczas zdobyte doświadczenie zawodowe; wyniki jakościowe i liczbowe orzecznictwa, szeroka wiedza prawnicza, potwierdzona oceną kwalifikacyjną, i jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że Pan Przemysław Makuła spełnia wymagania, określone w art. 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.).

Rada, podejmując niniejszą uchwałę, kierowała się kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, i uwzględniła ocenę kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty, a także miała na uwadze opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, uznała, że przedstawi Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Przemysława Makuły do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.

2. Pan Przemysław Makula urodził się 10 lutego 1986 r. w Radomiu. W 2010 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W 2013 r. ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. W 2018 r. ukończył aplikację sędziowską i złożył egzamin sędziowski, uzyskując 279,5 pkt. Od 9 czerwca 2016 r. do 30 listopada 2017 r. wykonywał obowiązki orzecznicze jako referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Od 1 marca 2019 r. wykonuje powierzone obowiązki orzecznicze jako asesor w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, w VI Wydziale Gospodarczym. Podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, a także odbywając studia podyplomowe - w 2011 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej, z wynikiem bardzo dobrym, a w 2020 r. ukończył studia podyplomowe "Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe zintegrowane z wiedzą pozaprawną" na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, również z wynikiem bardzo dobrym.

3. Ocenę kwalifikacji Pana Przemysława Makuły sporządził Pan Tomasz Adamski - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Sądzia wizytator wskazał, że opiniowany jest dobrze przygotowany do pełnienia obowiązków na stanowisku sędziego sądu rejonowego, o czym świadczą przede wszystkim wyniki liczbowe w zakresie załatwialności w powiązaniu z bardzo dobrą stabilnością orzecznictwa. W poddanych kontroli sprawach czynności były podejmowane bez zwłoki, kandydat dbał o sprawność postępowania, przygotowanie posiedzeń było odpowiednie do stanu sprawy, odroczenia terminów uzasadnione, nie zdarzały się rozprawy wyznaczane bezcelowo. Postanowienia i zarządzenia były poprawne konstrukcyjnie i odpowiadały wszystkim przewidzianym dla nich wymogom. Uzasadnienia orzeczeń prezentowały wysoki poziom merytoryczny i stylistyczny, wszystkie zostały sporządzone w terminie. Orzecznictwo Pana asesora cechuje wzorowa stabilność - w postępowaniu apelacyjnym żadne orzeczenie nie zostało zmienione ani uchylone do ponownego rozpoznania. W postępowaniu zażaleniowym (w badanym okresie rozpoznano 24 zażalenia) oddalono 12 zażaleń, 1 postanowienie zmieniono, 4 uchylono, 7 załatwiono w inny sposób. Przeanalizowany materiał wskazuje, że Pan Przemysław Makuła wyróżnia się rzetelnością, pracowitością i wysokim poziomem wiedzy prawniczej, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce. Ta pozytywna ocena znajduje również odzwierciedlenie w opiniach służbowych Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku oraz Przewodniczącej VI Wydziału Gospodarczego tego Sądu.

4. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku na posiedzeniu 24 maja 2022 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pana Przemysława Makuły, oddając 12 głosów "za".

5. Pan Przemysław Makuła posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe na stanowisku orzeczniczym. Wyższe studia prawnicze ukończył z oceną bardzo dobrą, uzyskał 279,5 pkt. z egzaminu sędziowskiego. Z oceny kwalifikacyjnej wynika, że prezentuje wysoki poziom wiedzy prawniczej i umiejętność stosowania jej w praktyce. Wykonuje swoje czynności służbowe rzetelnie i z dużym zaangażowaniem.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Przemysława Makuły do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności doświadczenie zawodowe, treść oceny kwalifikacyjnej, a także jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa 14 lipca 2022 r. za podjęciem niniejszej uchwały oddano 19 głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 87' k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).