Przedstawienie wniosku o powołanie asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.7.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lipca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 681/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 lipca 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Magdaleny Adamowicz do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Poludnie w Gdańsku.

UZASADNIENIE

I

W dniu 27 maja 2022 r. Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku przekazał za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowej Radzie Sądownictwa wniosek Pani Magdaleny Adamowicz - asesora sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych, przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: "ustawa o KRS").

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu 11 lipca 2022 r. przeanalizował zgromadzone w sprawie materiały, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska. Zespół postanowił jednogłośnie rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Magdaleny Adamowicz do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku.

W uzasadnieniu zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że za rekomendowaniem kandydatury Pani Magdaleny Adamowicz przemawiały (ocenione łącznie): oceny uzyskane na dyplomie ukończenia studiów wyższych i z egzaminu sędziowskiego; dotychczas zdobyte doświadczenie zawodowe; wyniki jakościowe i liczbowe orzecznictwa, szeroka wiedza prawnicza, potwierdzona ocenami kwalifikacyjnymi, i poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że Pani Magdalena Adamowicz spełnia wymagania, określone w art. 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.).

Rada, podejmując niniejszą uchwałę, kierowała się kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, i uwzględniła oceny kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty, a także miała na uwadze opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, uznała, że przedstawi Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Magdaleny Adamowicz do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku.

2. Pani Magdalena Adamowicz urodziła się 8 kwietnia 1989 r. w Białymstoku. W 2013 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie w Białymstoku z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W 2016 r. ukończyła aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, uzyskując 45 pkt. W 2018 r. ukończyła aplikację sędziowską i złożyła egzamin sędziowski z wynikiem 263,5 pkt. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2019 r. została mianowana do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku. Powierzone czynności orzecznicze wykonywała w X Wydziale Karnym tego Sądu, a od 1 października 2021 r. - w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach zawodowych.

3. Ocenę kwalifikacji Pani Magdaleny Adamowicz w zakresie spraw karnych sporządził Pan Stanisław Iglewski - sędzia wizytator ds. karnych i wykonywania orzeczeń w Sądzie Okręgowym we Włocławku. Sędzia wizytator ocenił, że Pani Magdalena Adamowicz jest dobrze przygotowana do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego. Wskazał na bardzo dobre wskaźniki załatwialności spraw - opanowanie wpływu w bardzo obszernym referacie, wysoką stabilność orzecznictwa, znakomitą terminowość i bardzo dobry poziom merytoryczny sporządzanych przez opiniowaną uzasadnień. Badane sprawy były prowadzone sprawnie, przy zachowaniu koncentracji materiału dowodowego, bez przewlekłości czy zbędnych przestojów między poszczególnymi czynnościami. W ocenie sędziego wizytatora, Pani Magdalena Adamowicz daje rękojmię należytego sprawowania urzędu sędziego sądu rejonowego.

Ocenę kwalifikacji Pani Magdaleny Adamowicz w zakresie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sporządziła Pani Danuta Domańska - sędzia wizytator ds. pracy i ubezpieczeń społecznych w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Wskazała, że analiza kontrolowanych spraw prowadzi do wniosku, że opiniowana szybko i sprawnie weszła w tematykę prawa pracy i procedurę cywilną, sprawnie nadając bieg przejętym i nowym sprawom. Krótki okres orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy nie pozwala na dokonanie pełnej oceny poziomu orzecznictwa opiniowanej, jednak dane, uzyskane na podstawie badania dostępnego materiału, dają podstawy do sformułowania bardzo dobrej oceny o pracy Pani asesor. Podkreślone zostały sprawność i terminowość podejmowanych czynności oraz wysoka kultura urzędowania. Również z opinii służbowej Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk -Południe w Gdańsku wynika, że Pani Magdalena Adamowicz wzorowo organizuje pracę, starannie i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, cechuje ją duże zaangażowanie oraz wysoka kultura osobista.

4. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku na posiedzeniu 24 maja 2022 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pani Magdaleny Adamowicz (12 głosów "za").

5. Pani Magdalena Adamowicz posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe na stanowisku orzeczniczym. Wyższe studia prawnicze ukończyła z oceną dobrą, a egzamin sędziowski złożyła z wynikiem 263,5 pkt. Z ocen kwalifikacyjnych wynika, że prezentuje wysoki poziom wiedzy prawniczej i jest dobrze przygotowana do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego. Starannie i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, cechuje ją duże zaangażowanie oraz wysoka kultura osobista.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Magdaleny Adamowicz do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności doświadczenie zawodowe, treść ocen kwalifikacyjnych, a także jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa 14 lipca 2022 r. za podjęciem niniejszej uchwały oddano 14 głosów, nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się".

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).