Sędz.2018.11.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 23 listopada 2018 r.
w przedmiocie projektów: 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego; 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego; 3) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego; 4) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków.

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektami rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości, przekazanymi przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 7 listopada 2018 r. (DLPK-I-402-3/18, DLPK-I-402-5/18, DLPK-I-402-6/118 i DLPK-I-402-7/18), nie zgłasza do nich uwag.