Projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych.

Akty korporacyjne

Sędz.2021.3.23

Akt nieoceniany
Wersja od: 23 marca 2021 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 23 marca 2021 r.
w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektami rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:
1.
projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw;
2.
projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych, przekazanych przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 22 marca 2021 r. (znak: DLUS-I.4601.16.2021), nie zgłasza uwag do ich treści.