Projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: 1) w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (B765); 2) w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (B766); 3) zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (B767); 4) zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (B768).

Akty korporacyjne

Sędz.2023.10.25

Akt nieoceniany
Wersja od: 25 października 2023 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 października 2023 r.
w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: 1) w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (B765); 2) w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (B766); 3) zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (B767); 4) zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (B768).

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektami rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (B765), w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (B766), zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (B767) oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (B768) opiniuje projekty pozytywnie i nie zgłasza do nich uwag.