Akty korporacyjne

Lekarz.2020.5.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 maja 2020 r.

STANOWISKO Nr 46/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, pozytywnie ocenia zmiany projektowane w § 18 ust. 4 zarządzenia Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r. uchylające obowiązek potwierdzania przez uczestnika udziału w sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej oraz sesji wsparcia psychospołecznego. Projektowany przepis § 18 ust. 4 zarządzenia realizuje postulat środowiska lekarskiego zgłoszony w Apelu Nr 3/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 31 stycznia 2020 r., w którym wskazywano na brak jakiegokolwiek uzasadnienia dla wymogu poświadczania faktu odbycia sesji psychoterapii przez jej uczestnika.

Do projektu zarządzenia w pozostałym zakresie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nie zgłasza uwag.