Lekarz.2017.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

STANOWISKO Nr 36/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć, opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, nr sprawy DSM.401.35.2017, zwraca uwagę, że zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem § 11 ust. 3 zarządzenia Nr 69/2016/DSM Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r. stawka bazowa określana jest przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w oparciu o minimalne wymagania w zakresie wyposażenia, organizacji oraz minimalnych zasobów kadrowych, wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 178, z późn.zm.).
Zgodnie z projektowanym zarządzeniem ww. przepis miałby otrzymać następujące brzmienie: "3. Stawka bazowa określana jest w oparciu o minimalne wymagania w zakresie wyposażenia, organizacji oraz minimalnych zasobów kadrowych, wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 178, z późn. zm.).".

Proponowaną zmianę polegająca na usunięciu wskazania osoby uprawnionej do określania stawki bazowej należy ocenić negatywnie. Na podstawie projektowanego brzmienia przepisu trudno jest ustalić jaki cel przemawia za powyższą zmianą. Nie jest jasne, czy kwota bazowa będzie ustalana automatycznie, np. przez system informatyczny, czy też powinien ją ustalać Prezes NFZ.