Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.12.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 grudnia 2022 r.

STANOWISKO Nr 37/22/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 19 grudnia 2022 r.
w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, o którym zawiadomiła pani Małgorzata Dziedziak - Zastępca Prezesa NFZ ds. operacyjnych pismem z dnia 8 grudnia 2022 r. (znak: DSOZ- WLS.400.42.2022, 2022.427729.KAWA) zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

Zastrzeżenia budzi zmiana § 14 zarządzenia Prezesa NFZ, która polega na uchyleniu ustępów 2 i 4. Jak wynika z uzasadnienia do projektu zmiana ta wynika z faktu, że świadczeniodawcy nie zakwalifikowali się do stosowania współczynników korygujących przewidzianych w tym przepisie. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej sam fakt, że warunki stawiane świadczeniodawcom do uzyskania rozliczenia świadczeń ze współczynnikiem krygującym nie zostały spełnione przez żadnego świadczeniodawcę nie jest wystarczającą podstawą do likwidacji współczynnika korygującego. Należy raczej rozważyć utrzymanie współczynnika korygującego, który stanowi zachętę dla świadczeniodawców z wysokim procentowym udziałem pacjentów, u których zrealizowano wszystkie świadczenia wynikające z indywidualnego planu leczenia zgodnie z założeniami kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał), przy jednoczesnym obniżeniu warunków wymaganych do skorzystania z tego współczynnika.