Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.7.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lipca 2022 r.

STANOWISKO Nr 8/22/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 lipca 2022 r.
w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć, o którym poinformował Pan Bernard Waśko Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych pismem z dnia 27 czerwca 2022 r., znak: DSM.400.7.2022 2022.218933.MNS, negatywnie ocenia projektowane rozwiązanie polegające na zwiększeniu stawki ryczałtu dobowego o 15 % wartości stawki bazowej w przypadku zapewnienia w strukturze oddziału realizacji świadczeń przez ordynatora oddziału (lekarza kierującego oddziałem), będącego lekarzem posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej ze względu na zbyt niski procent zwiększenia tej stawki.

W ocenie Prezydium NRL konieczna jest zmiana finansowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, ponieważ obecna stawka bazowa nie uwzględnia konieczności zapewnienia ciągłej opieki medycznej w SOR. Wartość stawki bazowej powinna odzwierciedlać 24 godzinną gotowość SOR do udzielania pomocy i opieki medycznej. Finansowanie SOR powinno pokrywać koszty jego funkcjonowania niezależnie od liczby przyjętych pacjentów dlatego koniecznym jest dokonanie urealnienia stawki bazowej, gdyż obecnie nie odbiega ona od stawki dla zespołu ratownictwa medycznego.