Akty korporacyjne

Sędz.2012.11.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 listopada 2012 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z tekstem przedłożonego do zaopiniowania projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw, postanowiła nie wnosić uwag z zastrzeżeniem, że wątpliwości budzi umocowanie notariusza do zastępstwa procesowego wszystkich uczestników czynności notarialnej, gdyż może między nimi zachodzić konflikt interesów.