Projekt Wieloletniego Programu "Senior - WIGOR" na lata 2015-2020.

Akty korporacyjne

Lekarz.2015.1.30

Akt nieoceniany
Wersja od: 30 stycznia 2015 r.

STANOWISKO Nr 9/15/VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie projektu Wieloletniego Programu "Senior - WIGOR" na lata 2015-2020

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu Wieloletniego Programu "Senior - WIGOR" na lata 2015-2020, przekazanego przy piśmie Pani Elżbiety Seredyn Podsekretarza Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 12 stycznia 2015 r., zgłasza następujące uwagi do przedstawionego projektu.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża pogląd, że w związku z widocznym starzeniem się społeczeństwa i rosnącym udziałem osób starszych w populacji konieczne jest zapewnienie tej części społeczeństwa należytej opieki, wsparcia, rehabilitacji ruchowej, a także integracji. Wprowadzenie rozwiązań zaproponowanych w przedstawionym do zaopiniowania projekcie może wpłynąć na poprawę opieki nad osobami starszymi. Prezydium proponuje zmianę nazwy programu, która nie wydaje się najszczęśliwiej wybrana.

Pozytywnie należy ocenić planowany sposób realizacji Programu, jak i postanowienia przewidujące obowiązek sprawozdawczości związanej z realizacją Programu na terenie jednostek samorządu terytorialnego, a także objęcie Programu nadzorem i kontrolą ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

W tym miejscu należy wskazać jednakże, iż wątpliwości budzi zapis pkt 11 części VI Programu - Sposób wyboru oferty, zgodnie z którym Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty dotacji planowanej na realizację zadania w sytuacji ograniczonej kwoty środków w ustawie budżetowej na realizację tego zadania w danym roku. W jednostkach samorządu terytorialnego, w których Program będzie finansowany w znacznej części ze środków pochodzących z budżetu państwa (zgodnie z projektem nawet do 80%), powyższe może oznaczać w skrajnych przypadkach nawet zaprzestanie jego realizacji z uwagi na brak środków finansowych.

Ponadto, wątpliwości budzi fakt, że projekt zakłada tworzenie dwóch rodzajów nowych podmiotów nazwanych senior-wigor pomimo, że w strukturach pomocy społecznej funkcjonują już bardzo podobne struktury - dzienne domy opieki. Środki przeznaczane na organizację nowych placówek "Senior WIGOR" można w części wykorzystać na rozwój placówek już istniejących, które realizują zadania zapewniania opieki, wsparcia i integracji seniorów.