Lekarz.2017.10.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 października 2017 r.

STANOWISKO Nr 67/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nadesłanym przy piśmie pana Jarosława Gowina Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2017 r., znak: DLP.ZLS.1201.24.2017 zgłasza następujące uwagi:
1. Art. 28 projektu ustawy wprowadza zmiany do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Rozważenia wymaga, czy nie powinno się obecnych zapisów art. 5 pkt 9 i 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przenieść do regulacji ustawowych dotyczących szkolnictwa wyższego. Przepisy te dotyczą bowiem dwusemestralnego praktycznego nauczania na ostatnim roku studiów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, zatem obejmują swym zakresem nie lekarzy czy lekarzy dentystów, lecz studentów.