KRASP.2017.10.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 października 2017 r.

UCHWAŁA
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KRASP
z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dokument nr 17/VII

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich docenia dotychczasowe działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zwłaszcza prowadzone szerokie konsultacje, odbywające się w ramach konferencji tematycznych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki i innych spotkań, umożliwiające wymianę poglądów i dochodzenie - w wyniku merytorycznych dyskusji - do kompromisowych rozwiązań.

Popieramy podstawowe regulacje zawarte w ukształtowanym w wyniku tego procesu projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przedstawionym na Narodowym Kongresie Nauki, w znacznym stopniu uwzględniające zasadnicze postulaty KRASP, sformułowane w stanowisku Prezydium z dnia 6 września br. Uważamy, że projekt ten stanowi właściwy punkt wyjścia do dalszych prac, prowadzonych w podobnym trybie. Z zadowoleniem witamy deklarację wicepremiera Jarosława Gowina o woli kontynowania dialogu dotyczącego projektu ustawy. Naszym wkładem do tego procesu będą kolejne raporty Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP.

Ze swej strony deklarujemy gotowość uczestniczenia w procesie doskonalenia projektu ustawy, także podczas dyskusji nad nim w komisjach parlamentarnych.