Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Akty korporacyjne

Sędz.2013.10.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 października 2013 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SADOWNICTWA
z dnia 8 października 2013 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią przedstawionego projektu, opiniuje niniejszy projekt bez uwag.