Akt korporacyjny

Sędz.2017.7.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 lipca 2017 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, przekazanym przy piśmie Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 27 czerwca 2017 r. Nr BL/0401/542/17, opiniuje go pozytywnie.