Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Akty korporacyjne

Sędz.2021.9.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 września 2021 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 września 2021 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przekazanym w dniu 12 sierpnia 2021 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS-WP.020.260.5.2021), co do zasady nie zgłasza uwag do jego treści. Rada zauważa jednak, że sprawiedliwa kara za popełnione wykroczenie drogowe to również kara realna do wykonania. Wymiar tego rodzaju sankcji powinien uwzględniać nie tylko dyrektywy wymiaru kary określone w art. 33 kodeksu karnego ale również okoliczności związane z sytuacją finansową przeciętnego obywatela. To powoduje, że wszelkie zmiany w tym zakresie powinny być poprzedzone głęboką analizą okoliczności związanych z realnością wykonania takiej kary również w kontekście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.