Projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz prawo o ruchu drogowym.

Akty korporacyjne

Sędz.2024.4.24

Akt nieoceniany
Wersja od: 24 kwietnia 2024 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 24 kwietnia 2024 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz prawo o ruchu drogowym

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz prawo o ruchu drogowym, przedstawionym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 29 sierpnia 2023 r. (znak DPG-II.411.3.2022; UD329), opiniuje go pozytywnie, nie zgłaszając uwag.