Akty korporacyjne

Lekarz.2017.11.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 listopada 2017 r.

STANOWISKO Nr 18/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Pana Marka Posobkiewicza - Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 października 2017r., znak: GIS-PR-LE-020-12/MF,MR/16/25 zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:
1) Nie jest precyzyjne określenie użyte w art. 17a ust. 7 "czas występowania objawów chorobowych, o których mowa w ust. 1", gdyż sugeruje raczej określenie czasu trwania objawów chorobowych. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej ww. określenie winno być zmienione na "okres wystąpienia objawów chorobowych, o których mowa w ust. 1", gdyż będzie to oznaczać przedział czasowy, np. 7-21 dni od szczepienia. Analogiczna uwaga dotyczy projektowanego art. 17a ust. 8 pkt 2 ustawy.
2) Rozważenia wymaga kwestia wysokości wpłat na rachunek bankowy Funduszu Kompensacyjnego Narodowego Programu Szczepień Ochronnych, przypadających od podmiotów zawierających umowy na dostawę szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych. W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej należałoby sztywno określić wysokość wpłat, bez konieczności każdorazowego określania wysokości tej wpłaty w trybie art. 17b ust. 3 i 4.
3) Naczelna Rada Lekarska uważa za zasadne wprowadzenie możliwości wykluczenia członka Zespołu Opiniodawczego Funduszu Kompensacyjnego Narodowego Programu Szczepień Ochronnych z uwagi na konflikt interesów. Proponuje się dodanie do art. 17d ust. 5 po pkt 5 kolejnego pkt 6 o treści następującej: "6) nie pozostaje w konflikcie interesów w związku z wykonywaną pracą". Przed powołaniem członka Zespołu Minister będzie miał możliwość sprawdzenia deklaracji korzyści złożonej przez kandydata.
4) Naczelna Rada Lekarska postuluje ponadto umożliwienie udostępnienia jednostkowych danych medycznych, o których mowa w art. 17l ust. 2 projektu do celów naukowych. Przewidziana w projekcie możliwość udostępnienia tych danych "krajowej jednostce specjalistycznej" wydaje się być niewystarczająca do tego celu.