Akt korporacyjny

Sędz.2017.7.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 lipca 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 lipca 2017 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym, skierowanym przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Nr BL-0401/623/17, opiniuje go negatywnie.

Krajowa Rada Sądownictwa krytycznie odnosi się do możliwości wprowadzenia instytucji wznowienia postępowania po postanowieniu sądu wydanym w trybie "referendalnym", charakteryzującym się pilnością i szybkością, w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w wypowiedziach, ulotkach i innych formach wyrażania swoich poglądów w trakcie kampanii referendalnej.

Jednocześnie Rada zwraca uwagę, że postępowanie referendalne nie wyklucza ochrony dóbr osobistych w postępowaniu zwykłym, a zatem gwarancja ochrony konstytucyjnych praw jednostki nie zostaje w żaden sposób ograniczona.