Akt korporacyjny

Lekarz.2017.12.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 grudnia 2017 r.

STANOWISKO Nr 83/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, przekazanym przy piśmie pana Pawła Gruzy - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 18 grudnia 2017 r., znak: PT7.8100.5.2017.JDI.570, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu ustawy:

Zastrzeżenia budzi fakt, że projektowana zmiana będzie nakładała - począwszy od roku 2020 - na lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej obowiązek ewidencjonowania sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kas rejestrujących "online".

W konsekwencji na lekarzy i lekarzy dentystów zostaną nałożone dodatkowe obowiązki związane z wymianą obecnych kas fiskalnych oraz ponoszeniem kosztów dostępu do systemu transmisji danych. Objęcie wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą niezależnie od wysokości osiąganego przychodu z tytułu prowadzonej działalności bezwzględnym obowiązkiem wymiany obecnych kas rejestrujących na kasy rejestrujące online może doprowadzić do sytuacji, w której koszt wymiany kasy i jej utrzymania stanie się nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do przychodu, jaki osiąga praktyka lekarska.