Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. - OpenLEX

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.11.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 listopada 2022 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 listopada 2022 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią projektu ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, przekazanego przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2022 r. (znak: DLPK-I.408.2.2020), nie zgłasza uwag do projektu.