Akty korporacyjne

Sędz.2018.6.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 czerwca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, przekazanym przy piśmie Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 maja 2018 r. (znak: BPS.DKS.KU.0401.8.2018), nie zgłasza uwag do jego treści.