Akt korporacyjny

Lekarz.2018.6.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

STANOWISKO Nr 3/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 30 maja 2018 r., znak: OZO.0212.3.2018.CP, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu ustawy.