Akt korporacyjny

Lekarz.2018.6.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

STANOWISKO Nr 2/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Naczelna Rad Lekarska po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, przekazanym przy piśmie Pani Józefy Szczurek-Żelazko - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia., znak: ROR.450.9.16.2018.TM pozytywnie ocenia przewidziane w projekcie rozwiązanie, mające zapewnić wzrost wynagrodzenia ratowników medycznych, z zastrzeżeniem że zwiększenie wynagrodzenia powinno nastąpić w postaci wzrostu wynagrodzenia zasadniczego.