Akty korporacyjne

Sędz.2017.11.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 listopada 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 listopada 2017 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 4 października 2017 r. Nr DL-I-415- 1/16, opiniuje go pozytywnie, bez uwag.