Akty korporacyjne

Lekarz.2019.3.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2019 r.

STANOWISKO Nr 7/19/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Pana Adama Podgórskiego - Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 4 marca 2019 r. znak GMS-WP-173-38/19 akceptuje zmianę w art. 21 poprzez dodanie § 1a wprowadzającego obowiązek zawiadamiania właściwego organu samorządu o ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciw osobom będącym członkami samorządu zawodowego w sprawie o czyn związany z wykonywaniem ich obowiązków zawodowych. Zawiadomienie w tym zakresie jest szczególnie ważne, gdyż popełnienie takiego przestępstwa może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Biorąc jednakże pod uwagę terminy przedawnienia (3 - letni termin wszczęcia postępowania oraz 5 - letni termin karalności), określone w art. 64 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168 z późn. zm.), właściwe organy samorządu powinny być zawiadamiane również o wszczęciu postępowania przeciw osobom, będącym członkami samorządu zawodowego w sprawie o czyn związany z wykonywaniem ich obowiązków zawodowych.