Sędz.2017.7.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 lipca 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 28 lipca 2017 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk senacki nr 559)

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z przedłożonym projektem - przesłanym przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej z 25 lipca 2017 r. BL-0401/607/17, nie zgłasza do niego uwag.