Sędz.2018.2.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lutego 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 lutego 2018 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 10 stycznia 2018 r. Nr DL-III-400-5/17, opiniuje go bez uwag.