Akty korporacyjne

Sędz.2018.2.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 lutego 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 lutego 2018 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 10 stycznia 2018 r. Nr GMS-WP-173-17/18, podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w opinii z 6 grudnia 2017 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, przekazanego przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 5 października 2017 r. nr DL III-400-6/17.