Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych.

Akty korporacyjne

Lekarz.2017.12.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 grudnia 2017 r.

STANOWISKO Nr 26/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych, nadesłanym przy piśmie pana Tadeusza Kościńskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju z dnia 24 listopada 2017 r., znak: DGE-I.4314.77.2017.JK IK-541485, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu ustawy:

W art. 4 przedmiotowego projektu ustawy proponuje się zmianę w ustawie o usługach płatniczych, w wyniku której przedsiębiorca przyjmujący zapłatę w lokalu przedsiębiorstwa lub pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, zobowiązany będzie do zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty w tym lokalu lub pojeździe przy użyciu co najmniej jednego powszechnie akceptowanego instrumentu płatniczego w formie elektronicznej.

Oznacza to, że przedsiębiorca, którego rodzaj wykonywanej działalność znajdzie się w wykazie zawartym w rozporządzeniu wydanym na podstawie projektowanej ustawy, jak i przedsiębiorca, który jest objęty obowiązkiem ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących wynikającym z ustawy o podatku od towaru i usług, będzie obligatoryjnie zobowiązany do zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu co najmniej jednego powszechnie akceptowanego instrumentu płatniczego w formie elektronicznej.

Mając na uwadze, iż usługi świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów są objęte - niezależnie od wysokości obrotu - obowiązkiem prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz uwzględniając sytuację, iż prowadzona przez niektórych lekarzy i lekarzy dentystów działalność jest niewielkich rozmiarów, zasadne jest wprowadzenie do projektu ustawy zapisu, który będzie uzależniał obowiązek przyjmowania płatności przy pomocy instrumentów płatniczych w formie elektronicznej od osiągnięcia pewnego pułapu przychodów z tytułu sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Projekt ustawy w obecnym kształcie może doprowadzić do sytuacji, w której koszt umożliwienia dokonania płatności za pomocą instrumentów płatniczych, może być nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do przychodu, jaki osiąga praktyka lekarska.