Akt korporacyjny

Sędz.2018.11.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 23 listopada 2018 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych - przesłanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 7 listopada 2018 r. (znak: GMS-WP-173-300/18), nie zgłasza uwag do jego treści.