Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Akty korporacyjne

Sędz.2016.9.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 września 2016 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 września 2016 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie opiniuje kierunek zaproponowanych rozwiązań, mających na celu poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorców, zgłaszając poniższe uwagi do przedstawionego projektu ustawy.

Rada zgłasza uwagę do zawartego w art. 2 projektu ustawy postulatu zmiany sposobu obliczania terminów procesowych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). Zaproponowane rozwiązanie powinno mieć charakter systemowy i dotyczyć wszystkich postępowań, w których biorą udział obywatele. W przeciwnym razie dojdzie do sytuacji, gdzie tylko w procedurze cywilnej znajdzie zastosowanie zaproponowana zasada, zrównująca sobotę z dniem ustawowo wolnym od pracy, a w postępowaniach przed sądami karnymi, administracyjnym i organami administracji publicznej utrzymana zostanie zasada dotychczas obowiązująca, polegająca na uznaniu soboty za dzień pracujący. Tego rodzaju rozwiązanie nie czyni zadość zasadzie zaufania obywateli do państwa oraz stanowionego przez nie prawa, tworząc wyłom w wieloletniej i utrwalonej w świadomości społecznej praktyce obliczania terminów procesowych. Zasadnym jest tym samym podjęcie kroków mających na celu ujednolicenie podstawowych zasad procesowych, do których należą reguły obliczania terminów, we wszystkich postępowaniach z udziałem obywateli.

Rada ponadto zwraca uwagę, że postulowana nowelizacja art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) zawarta w art. 16 ust. 12 projektu ustawy pozostaje w sprzeczności z dotychczasową wykładnią dokonaną przez Naczelny Sąd Administracyjny w zakresie w jakim postępowanie prowadzone w trybie art. 84c przywołanej ustawy nie może zostać uznane za postępowanie administracyjne w rozumieniu art. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) i tym samym nie podlega kontroli sądownictwa administracyjnego. Zgodnie z utartą linią orzeczniczą przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w Rozdziale 5 regulują zorganizowany ciąg działań, które podejmują organy kontroli, których przedmiotem jest "wyłącznie ocena prawidłowości działalności gospodarczej", nie zaś załatwienie sprawy indywidualnej w drodze decyzji administracyjnej (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 r. o sygn. akt II GSK 1573/13). Mając na uwadze powyższe należy dokonać analizy przydatności społecznej wprowadzenia tego rodzaju kontroli oraz skutków, które wywołać może takie rozszerzenie kognicji dla sądów administracyjnych. Należy przy tym uwzględnić, że postępowanie sądowe prowadzone na skutek skargi na postanowienie o kontynuowaniu czynności kontrolnych będzie miało charakter odstępstwa od ogólnej zasady, że kontroli sądowej podlegają jedynie sprawy administracyjne, a więc takie, które rozstrzygają o prawach i obowiązkach stron.