Akty korporacyjne

Lekarz.2018.5.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 maja 2018 r.

STANOWISKO Nr 24/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, przekazanym przy piśmie Pana Adama Podgórskiego - Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 4 maja 2018 r., znak: GMS-WP-173-138/18 zgłasza następującą uwagę do przedłożonego projektu ustawy:

w art. 4 pkt 1 projektu przewidziano, że w art. 47 po ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodaje się ust. 1 b w brzmieniu:

"1b. Prawo do wyrobów medycznych, na zasadach, o których mowa w art. 47 ust. 1a, przysługuje również świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności."

W związku z tym osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności przyznane zostanie między innymi prawo korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. Może to skutkować znacznym ograniczeniem dostępności do świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w szczególności w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, dla innych grup świadczeniobiorców, ze względu na nielimitowany dostęp do ww. świadczeń przez świadczeniobiorców określonych w art. 4. pkt 1 projektu ustawy (świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Uzasadnienie uwagi

Według danych GUS liczba osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności w roku 2014 wyniosła 1062,8 tys. w skali Polski (źródło: Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. GUS, Warszawa 2016). Odsetek osób niepełnosprawnych prawnie w skali kraju wynosi około 11%, z czego ok. 1/3 ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Prawo do nielimitowanego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej uzyska więc około 4% społeczeństwa. W roku 2017 udzielono świadczeń w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych 136,8 tys. osób w skali Polski.

W województwie małopolskim w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych świadczenia realizuje 26 oddziałów stacjonarnych w 14 powiatach, które dysponują potencjałem 1057 łóżek. Urząd Statystyczny w Krakowie podaje liczbę 160 810 osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności żyjących w województwie małopolskim (dane na podstawie NSP 2002). W województwie małopolskim odsetek osób niepełnosprawnych prawnie jest wyższy, niż średnia dla Polski (13,6%, z czego 31,5% ze znacznym stopniem).

Powyższe dane nie uwzględniają osób niepełnosprawnych biologicznie. W przypadku zniesienia limitów na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności można się spodziewać znacznego wzrostu liczby orzeczeń.

Propozycje rozwiązań

Określenie limitów (np. rocznych) dotyczących wymiaru dostępu do świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W szczególności taki limit powinien być określony dla rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych.