Projekt ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Akty korporacyjne

Lekarz.2018.10.27

Akt nieoceniany
Wersja od: 27 października 2018 r.

STANOWISKO Nr 56/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 października 2018 r.
w sprawie projektu ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy z dnia 24 października 2018 r. o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości (druk senacki 978) negatywnie opiniuje projekt w zakresie, w jakim z naruszeniem zasady równego traktowania obywateli, nakłada na lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek wykonywania pracy w dniu będącym świętem narodowym dla wszystkich innych grup zawodowych.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podziela zgłoszone przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu wątpliwości dotyczące zachowania zasady prawidłowej legislacji w pracach nad tą ustawą, w szczególności zasady bezpieczeństwa prawnego, lojalności państwa wobec obywateli, określoności prawa i zachowania właściwej vacatio legis.

Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów zauważa, że przyznane na mocy ustawy prawo do wypoczynku w dniu 12 listopada tego roku nie będzie przysługiwało znacznej grupie lekarzy, mianowicie lekarzom pracującym w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, gdzie udziela się świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Samorząd lekarski przestrzega, że tego rodzaju ustawy prowadzą do nierównego (gorszego) traktowania lekarzy w stosunku do innych grup zawodowych, ponadto skutkują nierównym traktowaniem w obrębie samego środowiska lekarskiego. Ustawodawca zdaje się zapominać także o uregulowaniu w ustawie wszystkich konsekwencji jej wprowadzenia, w tym takich społecznie doniosłych skutków jak to, że lekarze, którzy 12 listopada będą w pracy, nie będą mieli zapewnionej opieki nad swoimi dziećmi, ponieważ żłobki, szkoły i przedszkola będą nieczynne.

Nie negując prawa pacjentów do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, na które oczekiwali w długich kolejkach, Naczelna Izba Lekarska uważa, że święta i dni ustawowo wolne od pracy muszą być uchwalane z dostatecznie dużym wyprzedzeniem, tak aby ich wprowadzenie nie musiało odbywać się z wyraźnym pokrzywdzeniem naszego środowiska. Należy podkreślić, że w dni świąteczne zachowana jest zawsze ciągłość świadczeń w ochronie zdrowia zarówno w placówkach ambulatoryjnych jak i w szpitalach, dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.