Akty korporacyjne

Lekarz.2019.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2019 r.

STANOWISKO Nr 28/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (druk sejmowy nr 3297) przedstawia następujące uwagi do projektu:

Nadal aktualne są uwagi do projektu ustawy zgłoszone przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w stanowisku 19/18/P-VII z 11 maja 2018 r., które dotyczą m.in. nieokreślenia jasnych zasad nawiązywania współpracy szkoły z gabinetami stomatologicznymi mieszczącymi się poza szkołą, czy kwestii zgody na udzielanie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych. Uwagi te nie zostały uwzględnione, a projekt przekazany do Sejmu różni się w znacznym stopniu od tego, który był przedmiotem konsultacji społecznych, szczególnie w zakresie jego wpływu na całość opieki stomatologicznej w Polsce.

Zastrzeżenia budzi przede wszystkim art. 29 projektu ustawy przewidujący nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym:

1) dodanie art. 47ca, który przewiduje udzielanie poza kolejnością świadczeń stomatologicznych uczniom szkoły w gabinecie dentystycznym prowadzonym przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, z którym organ prowadzący szkołę zawarł porozumienie;
2) dodanie art. 136 ust. 2 pkt 1b, który przewiduje zniesienie limitu wykonywanych świadczeń w gabinetach dentystycznych, które zawrą powyższe porozumienie oraz w dentobusach (niezwiązane bezpośrednio z celami ustawy).

Wprowadzenie powyższych zasad spowoduje, że z przyczyn organizacyjnych i finansowych gabinety z zawartym porozumieniem nastawione będą prawie wyłącznie na leczenie uczniów tych szkół.

Jak wynika z danych (plany zakupów oddziałów wojewódzkich NFZ, dane statystyczne dotyczące szkół) liczba etatów dostępnych dla leczenia w kontraktach ogólnostomatologicznych oraz ogólnostomatologicznych dzieci i młodzieży pokrywa się niemal całkowicie z liczbą etatów przeliczeniowych, jaka będzie potrzebna do obsługi szkół. Zabraknie więc miejsca i środków finansowych w całym systemie na opiekę stomatologiczną dla dorosłych. Taki stan rzeczy wymagałby starannego opisania w dołączonej do projektu ustawy Ocenie Skutków Regulacji.

Jak wskazała Naczelna Rada Lekarska w Stanowisku nr 8/13/VI z dnia 24 maja 2013 r. zachowanie uprawnień do świadczeń stomatologicznych dla osób dorosłych jest z licznych względów niepodważalną koniecznością. Mając na uwadze, że wprowadzenie ustawowego zobowiązania organów prowadzących szkoły do zawierania porozumienia ze stomatologicznymi gabinetami pozaszkolnymi spowoduje drastyczny spadek dostępności do świadczeń dla dorosłych, należy więc - wbrew sugestii zawartej w OSR - przewidzieć w planie finansowym NFZ dodatkowe środki na leczenie stomatologiczne i to w wysokości przynajmniej kilkuset milionów złotych.

Projekt ustawy nie wskazuje w wystarczającym stopniu roli rodziców i opiekunów w sprawowaniu opieki zdrowotnej. Korzystanie z gabinetów pozaszkolnych przez dzieci i młodzież jest możliwe również obecnie. Również tak jak dotąd, dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia, z uwagi na konieczność wyrażenia świadomej zgody będą korzystać ze świadczeń leczniczych w towarzystwie rodziców i opiekunów. Stąd ustawa powinna w sposób bardziej wyrazisty nakreślić zasady współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami z położeniem nacisku na zagwarantowanie aktywnej postawy rodziców i opiekunów w realizacji stawianych przez ustawę zadań.

Zakrojoną na tak szeroką skalę reformę organizacyjną opieki stomatologicznej władze publiczne wprowadzają w warunkach nierozwiązanego problemu niedofinansowania praktyk i podmiotów leczniczych udzielających świadczeń stomatologicznych. Od lat zgłaszane są zastrzeżenia co do wysokości cen oczekiwanych, będących podstawą wyceny świadczeń w trakcie postępowań konkursowych. Ogólny wzrost kosztów, postanowienia dotyczące minimalnych wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, perspektywa rodzącego znaczne koszty wprowadzania elektronicznej dokumentacji medycznej, zwiększone wymagania sanitarne - wszystko to dramatycznie pogłębia niedofinansowanie działalności polegającej na udzielaniu świadczeń publicznych, stawiając ją praktycznie na granicy opłacalności. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, że zgodnie z art. 158 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku zajścia w trakcie wykonywania umowy okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie jej zawierania, możliwa jest zmiana parametrów umowy, które podlegały ocenie podczas postępowania konkursowego. Taka okoliczność zachodzi wobec faktu, że umowy stomatologiczne w znacznej większości zostały zawarte w roku 2017 i po raz pierwszy na 5 lat.

Wszystkie te aspekty wymagają dokładnej analizy, stąd Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podtrzymuje zawarty w piśmie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 lutego 2019 r. apel do Ministra Zdrowia o zorganizowanie debaty poświęconej sprawom stomatologii.