Akty korporacyjne

Lekarz.2019.4.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.

STANOWISKO Nr 31/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie projektu ustawy o nieletnich

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o nieletnich, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 20 marca 2019 r., znak: DL-III-406-2/18, co do zasady pozytywnie ocenia kompleksowe uregulowanie problematyki nieletnich w przedmiotowym projekcie.

Wątpliwości Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej budzi jednakże projekt objęcia dzieci po ukończeniu 10 roku życia postępowaniem w sprawie o demoralizację. Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej granica wiekowa w tym zakresie powinna być zbieżna z ustawową granicą ograniczonej zdolności do czynności prawnych, wynikającą z art. 15 kodeksu cywilnego, czyli ukończeniem 13 roku życia.