Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

Akty korporacyjne

Lekarz.2019.5.27

Akt nieoceniany
Wersja od: 27 maja 2019 r.

STANOWISKO Nr 52/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (znak: EZP.0212.2.2019.MG) przedstawia następujące uwagi.

Zastrzeżenia budzi fakt, że projekt rozporządzenia dotyczący zakresu dokumentów zaliczanych do elektronicznej dokumentacji medycznej nie został przesłany do zaopiniowania do Naczelnej Rady Lekarskiej, mimo że Naczelna Rada Lekarska aktywnie uczestniczy w opiniowaniu istotnych dla lekarzy i lekarzy dentystów kwestii związanych z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej.

Projekt rozporządzenia przewiduje rozszerzanie katalogu dokumentów kwalifikowanych do elektronicznej dokumentacji medycznej o opis badań diagnostycznych. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wątpliwości budzi, czy spełniona została przesłanka z art. 13a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, który stanowi, że katalog dokumentów zaliczanych do elektronicznej dokumentacji medycznej należy ustalać mając na uwadze m.in. stopień przygotowania usługodawców do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Świadczeniodawcy wykonujący badania diagnostyczne dotychczas nie byli uwzględniani w informatyzacji ochrony zdrowia, dotychczas nie wdrażają e-recepty, e-skierowań i e-ZLA, stąd 6-miesięczny termin dostosowania się do wymogu cyfryzacji dokumentacji będzie niemożliwy do dotrzymania.