Sędz.2018.2.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 lutego 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 lutego 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z przedłożonym projektem - przesłanym przy piśmie Pana Łukasza Piebiaka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 13 lutego 2018 r. DL-I-4192-1/17, postanowiła zgłosić następujące uwagi:
1. przedmiotowe rozporządzenie dotyczy zarówno wynagrodzeń i zwrotów wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej, jednakże niniejszy projekt rozstrzyga jedynie kwestie związane z wynagrodzeniem, nie regulując dochodzenia zwrotu poniesionych przez kuratorów kosztów. Bezwarunkowe ograniczenie wysokości wynagrodzenia do 40 % stawek minimalnych może sprawić, że stawka ta nie pokryje poniesionych wydatków związanych z postępowaniem. W projektowanym ust. 1 należy rozważyć możliwość wprowadzenia rozwiązań dopuszczających jak w sytuacji przewidzianej w projektowanym ust. 4. W szczególności należałoby zrekompensować rzeczywiste wydatki kuratorów, które nie powinny pomniejszać wynagrodzenia.
2. Należy rozważyć zmianę redakcyjną przedstawionych do zaopiniowania przepisów w taki sposób, że nie rodziły one wątpliwości interpretacyjnych. Z obecnych zapisów można wnioskować, że dotyczą one jedynie radców prawnych, natomiast nie uwzględniono w nich adwokatów oraz pozostałych osób, które mogą zostać ustanowione kuratorami w sprawach cywilnych, jak na przykład aplikanci radcowscy czy adwokaccy.