Akty korporacyjne

Lekarz.2019.4.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 kwietnia 2019 r.

STANOWISKO Nr 40/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Kazimierza Wielka oraz sołectwom: Cudzynowice, Donosy i Słonowice położonym na obszarze gminy Kazimierza Wielka

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Kazimierza Wielka oraz sołectwom: Cudzynowice, Donosy i Słonowice położonym na obszarze gminy Kazimierza Wielka, przekazanym przy piśmie pana Macieja Miłkowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 27 marca 2019 r., znak: OZU.533.176.2018.PSP, pozytywnie opiniuje przedłożony projekt rozporządzenia.