Akty korporacyjne

Lekarz.2018.9.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 września 2018 r.

STANOWISKO Nr 40/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, nadesłanym przy piśmie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 24 sierpnia 2018 r., znak: GIS-PR-LE-020-2/MF/18/11 nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu rozporządzenia.