Sędz.2018.7.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 lipca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 lipca 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2018)379)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2018)379), przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 20 lipca 2018 r. (znak: DL-II-8561-11/18), nie zgłasza uwag do jego treści.