Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala.

Akty korporacyjne

Lekarz.2023.4.26

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 kwietnia 2023 r.

STANOWISKO Nr 24/23/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala, przekazanym przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Waldemara Kraski z dnia 13 kwietnia 2023 r. (znak: ZPŚ.0210.3.2023.JP) zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.

Opiniowany projekt rozporządzenia wprowadza nowe obowiązki szpitali w zakresie sprawozdawczości dotyczącej badań mikrobiologicznych. W obowiązującym stanie prawnym okres raportowania danych liczbowych dotyczących badań mikrobiologicznych u pacjentów, którym są udzielane świadczenia szpitalne, obejmuje rok kalendarzowy z terminem raportowania do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do 15 lutego następnego roku. W projektowanych przepisach wprowadza się dodatkowo miesięczny okres raportowania z podziałem na badania przesiewowe i badania wykonywane w celu diagnostyki zakażeń. Raport ten - sporządzany według wzoru przewidzianego w załączniku nr 5 do projektu - będzie obejmował wszystkie komórki organizacyjne podmiotu leczniczego włącznie z komórkami, w których w okresie sprawozdawczym badania przesiewowe i badania przeprowadzane celem diagnostyki zakażeń nie były w ogóle wykonywane.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nie ma uzasadnienia dla wprowadzenia tego typu zmiany, która znacznie zwiększa nakład pracy personelu szpitala, a cel zwiększenia częstotliwości przekazywania tych danych do organów inspekcji sanitarnej nie jest jasny. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że zmiana rozporządzenia w zakresie przekazywania informacji dotyczącej liczby badań mikrobiologicznych wynika z konieczności usankcjonowania obecnie realizowanej dobrej praktyki. Należy jednak zwrócić uwagę, że zwiększenie częstotliwości raportowania danych dotyczących samej liczby wykonanych badań mikrobiologicznych nie wpływa na poprawę praktyki klinicznej, a jest jedynie zwiększeniem obciążeń dla szpitali.

Za niecelowe i nadmiernie uciążliwe należy uznać nałożenie na szpitale obowiązku sporządzenia raportów miesięcznych z wykorzystaniem załącznika nr 5 do rozporządzenia za okres wsteczny, który ma objąć czas od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. Samorząd lekarski proponuje zatem wykreślić w całości projektowany § 2 rozporządzenia.

Niezależnie od powyższego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, że w projektowanym załączniku nr 5 do rozporządzenia użyto określenia "jednostka organizacyjna podmiotu leczniczego" które powinno zostać zastąpione określeniem "komórka organizacyjna podmiotu leczniczego", ponieważ zgodnie z § 9 ust. 1

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2019 r. poz. 173) 4-znakowy kod resortowy nadaje się komórkom organizacyjnym (a nie jednostkom organizacyjnym) zakładu leczniczego w związku z dokonywaniem wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.