Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Akty korporacyjne

Lekarz.2024.6.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

STANOWISKO Nr 41/24/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 14 czerwca 2024 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, przekazanym przy piśmie pana Wojciecha Koniecznego, sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 21 maja 2024 r. (znak: ZPŚ.0201.1.2024.HST) przedstawia następujące uwagi:

Na poparcie zasługuje przewidziana w projekcie rozporządzenia zmiana częstotliwości składania sprawozdań z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych według informacji zawartych w kartach uodpornienia z kwartalnej na roczną. Pozwoli to nieco ograniczyć obowiązki administracyjne po stronie świadczeniodawców.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłasza zastrzeżenia do przewidzianego w projekcie rozporządzenia terminu, w jakim na świadczeniodawców nakłada się obowiązek składania sprawozdań z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz raportu o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych wyłącznie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 8a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozporządzenie likwiduje możliwość składania sprawozdań i raportu o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej niż ww. system teleinformatyczny oraz w postaci papierowej. Projektowane rozporządzenie przewiduje, że świadczeniodawcy będą mieli obowiązek składania elektronicznie kwartalnych sprawozdań niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia - wyjątek przewidziano tylko dla ostatniego kwartalnego sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych według informacji zawartych w kartach uodpornienia za drugi kwartał 2024 r., które może być złożone w postaci dotychczasowej. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej - nie negując zasadności i celowości wprowadzenia elektronicznej formy sprawozdań i raportu - wnioskuje o przedłużenie czasu, w jakim świadczeniodawcy powinni dostosować się do obowiązku składania sprawozdań wyłączenie w postaci elektronicznej poprzez dedykowany do tego system teleinformatyczny. W przypadku sprawozdań kwartalnych możliwość ich składania na zasadach dotychczasowych powinna zostać utrzymana do końca 2024 r. Należy także pozostawić możliwość złożenia sprawozdania rocznego za 2024 r. na zasadach dotychczasowych.

Z uzasadnienia do projektu rozporządzenia wynika, że elektroniczne formularze sprawozdawcze, których dotyczy rozporządzenia zostały udostępnione w witrynie internetowej e-Sanepid dopiero w I kwartale 2024 r. Zdaniem samorządu lekarskiego świadczeniodawcy powinni mieć odpowiedni czas na dostosowanie się do wdrożenia u siebie elektronicznych form sprawozdawczości z zakresu obowiązkowych szczepień ochronnych, tymczasem okres wakacyjny (rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2024 r.) nie sprzyja wprowadzaniu i testowaniu takiego rozwiązania.

Samorząd lekarski wskazuje ponadto, że w zakresie szczepień ochronnych kluczowa jest kwestia wprowadzenia kompleksowej aplikacji w postaci Elektronicznej Karty Szczepień, która będzie dostosowana do potrzeb sprawozdawczości. Projektowane rozwiązanie polega na zamianie formularzy papierowych na elektroniczne i przesyłanie ich drogą elektroniczną, natomiast u świadczeniodawców personel nadal musi wszystkie dane gromadzić na podstawie papierowych kart uodpornienia i na ich podstawie opracowywać sprawozdania.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że dane przesyłane do systemu teleinformatycznego powinny umożliwiać generowanie raportów w skali powiatu i województwa oraz analizę danych przesyłanych na poziomie PSSE, WSSE i GIS. W szczególności dotyczy to rocznych sprawozdań z obowiązkowych szczepień ochronnych oraz raportu z niewykonanych szczepień. Możliwość uzyskiwania lokalnych raportów byłaby ważnym narzędziem dla promocji szczepień i planowania działań mających na celu zwiększenie zainteresowania szczepieniami ochronnymi.