Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Akty korporacyjne

Lekarz.2024.4.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 kwietnia 2024 r.

STANOWISKO Nr 19/24/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 kwietnia 2024 r.
w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Marka Kos z dnia 9 kwietnia 2024 r. (znak: DLU.0210.9.2024.KS) nie zgłasza uwag do samego projektu rozporządzenia, ponawia jednak wyrażoną w stanowiskach Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, tj. w stanowisku Nr 60/23/P-IX z dnia 26 września 2023 r. oraz Nr 70/23/P-IX z dnia 22 listopada 2023 r. odezwę, aby Ministerstwo Zdrowia pilnie podjęło działania systemowe, które przywrócą prawidłowe działanie specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, w skład których zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznych powinien wchodzić lekarz systemu.

Należy pilnie podjąć wszelkie możliwe działania, które przywrócą prawidłowe funkcjonowanie tych zespołów ratownictwa, w tym poprzez zapewnienie prawidłowego finansowania tych świadczeń zdrowotnych realizowanych także w sposób, o którym mowa w przepisach projektowanego rozporządzenia, odstąpienie od nakładania kar umownych jest bowiem jedynie rozwiązaniem doraźnym, a nie systemowym.