Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Akty korporacyjne

Lekarz.2023.11.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 listopada 2023 r.

STANOWISKO Nr 70/23/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 listopada 2023 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przekazanym przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia - pana Waldemara Kraski z dnia 15 listopada 2023 r. (znak: DLU.0210.20.2023.KB) nie zgłasza uwag do samego projektu rozporządzenia, ponawia jednak wyrażoną w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 60/23/P-IX z dnia 26 września 2023 r. odezwę, aby Ministerstwo Zdrowia podjęło pilnie podjąć działania systemowe, które przywrócą prawidłowe działanie specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, w skład których zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznych powinien wchodzić lekarz systemu.

Wobec występujących faktycznie braków kadrowych należy poprzeć przedłużenie do dnia 30 czerwca 2024 r. okresu, w którym nie będą stosowane kary umowne w przypadku nie zapewnienia lekarza w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że braki w obsadzie specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego mogą być spowodowane stosowaniem przepisu art. 36a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który przewidywał, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zespół specjalistyczny mógł działać bez lekarza systemu. Mimo zniesienia z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego nadal występują braki lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego. Należy pilnie podjąć wszelkie możliwe działania, które przywrócą prawidłowe funkcjonowanie tych zespołów ratownictwa, w tym poprzez zapewnienie prawidłowego finansowania tych świadczeń zdrowotnych realizowanych także w sposób, o którym mowa w przepisach projektowanego rozporządzenia, odstąpienie od nakładania kar umownych jest rozwiązaniem słusznym, ale nie wystarczającym, ponieważ konieczne jest systemowe rozwiązanie tego problemu.