Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Akty korporacyjne

Lekarz.2023.9.26

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 września 2023 r.

STANOWISKO Nr 60/23/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 września 2023 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Macieja Miłkowskiego z dnia 20 września 2023 r. (znak: DLU.0210.16.2023.KB) nie zgłasza uwag do projektu w zakresie, w jakim przewiduje wyłączenie stosowania kar umownych w przypadku nie zapewnienia lekarza w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2023 r. Braki w obsadzie specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego mogą - jak wskazuje projekt rozporządzenia - wynikać ze stosowania przepisu art. 36a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który przewidywał, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w skład zespołu specjalistycznego mogły wchodzić trzy osoby posiadające kwalifikacje wymagane dla ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu, tj. zespół taki mógł działać bez lekarza systemu. Mimo zniesienia z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego nadal występują braki lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego. Projektowane przepisy zapobiegną nakładaniu kar umownych z tego tytułu. Należy jednak pilnie podjąć działania systemowe, które przywrócą prawidłowe działanie specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, w skład których zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznych wchodzi lekarz systemu.

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje zmianę w projektowanym § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia, tak aby nie pozbawiać Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców możliwości opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określającego przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy i szczegółowych warunków umów w zakresie realizacji przez podmioty prowadzące apteki zalecanych szczepień ochronnych. Przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia przewiduje tutaj wyłączną kompetencję Naczelnej Rady Aptekarskiej. W związku z tym § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia powinien otrzymać następujące brzmienie:

"3. Prezes Funduszu przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy i szczegółowych warunków umów, uwzględniających zasady rozliczania świadczeń, zasięga opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy, a w przypadku umów, o których mowa w ust. 1a - również Naczelnej Rady Aptekarskiej.".

Zastrzeżenia budzi wykreślenie w § 24 załącznika do rozporządzenia ustępów 2 i 3. Wykreślane przepisy przewidują możliwość wypłacenia należności za miesiąc grudzień jeszcze w tym samym miesiącu, co dotyczy świadczeń wysokospecjalistycznych oraz świadczeń finansowanych z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Minister Zdrowia nie wskazuje, dlaczego rezygnuje z możliwości finansowania tych świadczeń za miesiąc grudzień jeszcze w tym samym miesiącu. Zmiana wydaje się przy tym niekorzystna dla świadczeniodawców.