Akty korporacyjne

Lekarz.2019.4.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.

STANOWISKO Nr 36/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, przekazanym przy piśmie Pani Józefy Szczurek-Żelazko - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r., znak: DSP.0212.2.2019.BJ.3, negatywnie ocenia przedłożony projekt.

Propojekt rozporządzenia przewiduje utrzymanie na bardzo niskim poziomie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, w tym również lekarzy i lekarzy dentystów, przez co dalece odbiegają od oczekiwań środowiska lekarskiego, a także nie przystają do warunków rynku pracy. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, iż dolne pułapy miesięcznych stawek wynagrodzeń zasadniczych, wskazane w Tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia od I do XX kategorii zaszeregowania są niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę wynikającego z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177).

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podtrzymuje w tym zakresie postulat wyrażony przez Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy, który przewidywał wprowadzenie gwarancji minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej oraz w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, opracowanym przez Zespół powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.Urz.MZ z 2018 r. poz. 22 oraz Dz.Urz.MZ z 2018 r. poz. 49).