Akt korporacyjny

Lekarz.2018.10.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 października 2018 r.

STANOWISKO Nr 57/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 października 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania, nadesłanym przy piśmie pana Macieja Miłkowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 9 października 2018 r., znak: UZ - AK.70.15.2018.RB nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.